Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz § 11h ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020r. poz. 493 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini ogłoszony Zarządzeniem Nr 0050.83.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 9.03.2020r. i niezakończony przed dniem 26 marca 2020r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk