Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) i art.13 ust.1, art.28, art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.65 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XVIII/193/VIII/2020 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/6 o pow. 0,1699 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu ustanowionego na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego całej działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/2 o pow.0,1550 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego działki, położonej przy ulicy Ochronkowej w Trzebini, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/6 o pow.0,1699 ha, objętej księgą wieczystą KR1C/00074059/9, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.

§ 2.

Działka nr 2323/6 położona jest przy ulicy Ochronkowej w południowej części Trzebini, w rejonie terenów komercyjnych oraz terenów mieszkaniowych. W sąsiedztwie działki znajduje się kompleks budynków magazynowych i usługowych. Nieruchomość położona jest w pobliżu ul. Długiej, która stanowi główną arterię komunikacyjną relacji Trzebinia-Chrzanów w odległości ok. 1 km od Rynku w Trzebini oraz ok. 2 km od węzła autostrady A4.
W odległości ok. 0,6 km przebiega linia kolejowa relacji Kraków-Katowice.
Przedmiotowa działka jest niezabudowana, charakteryzuje się nieforemnym i regularnym kształtem oraz posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej.
Natomiast działka nr 2323/2 charakteryzuje się wydłużonym kształtem i wydzielona została jako droga dojazdowa (sięgacz) do ulicy Ochronkowej. Teren niezagospodarowany i nieuzbrojony.

§ 3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Trzebini nr III/8/VIII/2018 z dnia 12 grudnia 2018r., niżej wymienione działki znajdują się na terenach przeznaczonych pod:
- działka nr 2323/6 przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej – symbol 13 U
Działka znajduje się w granicy strefy aktywności gospodarczej. Przez niewielki fragment działki nr 2323/6 przebiega projektowana trasa linii kablowej 110 kV. Ponadto Rada Miasta Trzebini nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czy też obszaru rewitalizacji.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi postępowanie w sprawie wpisu działki nr 2323/6 do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
- działka nr 2323/2 przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych – symbol 11 KDW oraz tereny dróg publicznych klasy lokalnej – symbol 3 KDL.

§ 4.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 2323/6 w trybie przetargowym, następuje na cele zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 5.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego działki nr 2323/6, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

§ 6.

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini XVIII/193/VIII/2020 z dnia 27 lutego 2020r., w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu ustanowionego na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego całej działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/2 o pow.0,1550 ha, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/6 o pow.0,1699 ha.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 57.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), zawierające należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny działki.

§ 7.

1. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.
2. Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
3. Opłata roczna może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu nie częściej niż raz na 3 lata.

§ 8.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.
Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

§ 9.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.