Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że do tutejszego organu wpłynęło odwołanie od decyzji z 24 lutego 2020 r., o znaku: WOOŚ.420.119.2019.AS5.36 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego akta sprawy, przy piśmie z 27.03.2020 znak WOOŚ.420.119.AS5.47 przekazano organowi odwoławczemu, tj. Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Edward Suski

Zastępca Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Konserwator Przyrody

podpisano elektronicznie

 

Obwieszczenie pilk w formacie pdf dot. odwołania od decyzji z 24 lutego 2020 r., o znaku: WOOŚ.420.119.2019.AS5.36 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250 relacji Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.