ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2020

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 29.04.2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony -

Zarządzam, co następuje:

 

  • 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o pow. około 35 m², położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego „CHECHŁO” z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (istniejący kiosk do prowadzenia małej gastronomii) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 30.09.2020 r., dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 36 m², położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat - w okresie letnim tj. od 1 maja każdego roku do 30 września każdego roku o pow. około 36 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (przyczepa gastronomiczna do prowadzenia małej gastronomii) oraz poza sezonem tj. od 1 października każdego roku do 30 kwietnia każdego roku o pow. około 36 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 703/13 z przeznaczeniem pod istniejącą wolnostojącą dwustronną tablicę reklamową o łącznej pow. reklamy około 6 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 4 m2, położony w Trzebini przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Ochronkową – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 31.12.2020 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1KX – tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046204/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 703/13 z przeznaczeniem pod istniejącą wolnostojącą jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 11 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 5 m2, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 31.12.2020 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1KX – tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046204/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 861/4 i 863/45 z przeznaczeniem pod 3 istniejące wolnostojące jednostronne tablice reklamowe o pow. reklamy około 11 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 5 m2, położony w Trzebini przy Rondzie podpułkownika pilota Edwarda Jaworskiego – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 31.12.2020 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00060990/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 652/3 o pow. około 0,0960 ha, położony w Trzebini przy ul. Kasprzaka z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1574/12 o pow. około 19 m2, położony w Myślachowicach przy ul. Chrzanowskiej, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1260/24 o pow. 0,0523 ha, położony w Trzebini przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1858 o pow. około 70 m2, położony w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego, z przeznaczeniem pod miejsca postojowe na terenie miasta – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: MU9 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 445 gm. kat. Trzebinia,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1102 o pow. około 0,0563 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 18 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak” – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 100 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” z przeznaczeniem pod istniejącą kolejkę tyrolską (grawitacyjny zjazd w uprzęży po stalowej linie)– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: ZP2 – tereny zieleni urządzonej – zieleń urządzona w otoczeniu zbiornika wodnego Balaton z urządzeniami sportu i rekreacji w tym miejsc plażowych oraz zieleń wzdłuż cieku odwadniającego teren zbiornika wodnego Balaton, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0.

 

§ 2.

 

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- użytki zielone 85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- uprawy rolne 85,91 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- uprawy ogrodnicze, sadownicze 613,31 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 0,20 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- handel – usługi na terenie miasta 6,60 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- handel – usługi przy terenie Ośrodka 30,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

Rekreacyjnego „Chechło”

(w sezonie od 1.06-31.08 każdego roku)

- handel – usługi na terenie Ośrodka 9,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

Rekreacyjnego „Balaton”

(w sezonie od 1.06-31.08 każdego roku)

- reklama 17,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- teren niezbędny do prawidłowego

funkcjonowania reklamy min. 4 m2 2,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- parkingi, miejsca postojowe, place utwardzone

na terenie miasta 0,43 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

 

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

- 850,00 zł / miesięcznie + 23% podatku VAT - płatny w sezonie letnim tj. od 1 czerwca do 30 września każdego roku;

- 150,00 zł / miesięcznie + 23% podatku VAT – płatny poza sezonem tj. od 1 października do 31 maja każdego roku.

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

  1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

  1.  Wysokość ustalonego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.