ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2020

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 30.04.2020

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.) -

Zarządzam, co następuje;

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie pomieszczenie znajdujące się na poziomie przyziemia (kotłownia 17,34 m2) oraz pomieszczenia znajdujące się na poziomie parteru ( sala wielofunkcyjna z zapleczem socjalnym o pow. użytkowej 192,79 m2 oraz klatka schodowa o pow. użytkowej 13,24 m2), usytuowane w budynku przy ul. Głównej 4 w Płokach, położonym na części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Płoki numerami geodezyjnymi: 730 o pow. 0,0294 ha i 145/1 o pow. 0,0610 ha , stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047073/5, w celu realizacji zadań statutowych TCK w zakresie prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, kultury fizycznej i sportu, na okres 5 lat.

 

§ 2.

Teren wymieniony w § 1 niniejszego zarządzenia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

 

§  4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 .

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§  5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.