ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2020

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 30.04.2020

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 65 z późn.zm.) -

Zarządzam, co następuje;

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie pomieszczenia znajdujące się na poziomie przyziemia o pow. użytkowej 192,40 m2 i pomieszczenia znajdujące się na poziomie parteru o pow. użytkowej 71,29 m2 ( sala wielofunkcyjna z zapleczem socjalnym i biurowym), usytuowane w budynku przy ul. Głównej 4 w Płokach oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Płoki numerami geodezyjnymi: 730, 145/1, 649 i 143/1 o łącznej pow. 0,0526 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047073/5, w celu realizacji zadań statutowych OSP Płoki , na okres 5 lat.

 

§ 2.

Teren wymieniony w § 1 niniejszego zarządzenia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 .

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.