w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony -

Zarządzam, co następuje:

 § 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 - teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. oraz od 1.06.2021 r. do 30.06.2021 r. o pow. około 72 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (istniejący kiosk do prowadzenia małej gastronomii), natomiast od 1.09.2020 r. do 31 maja 2021 roku o pow. około 13 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. oraz od 1.06.2021 r. do 30.06.2021 r. o pow. około 72 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (istniejący kiosk do prowadzenia małej gastronomii), natomiast od 1.09.2020 r. do 31 maja 2021 roku o pow. około 8,58 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0,

 

§ 2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 0,20 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- handel – usługi na terenie Ośrodka 9,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

Rekreacyjnego „Balaton” (w sezonie od 1.06 - 31.08 każdego roku)

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.