w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r., poz. 713), art. 13 ust. 1  i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi: 94/39 i 94/40 o łącznej pow. około 0,0632 ha, położonej w Trzebini przy ul. Dworskiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: 3 MW-tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, 10 KD- tereny tras drogowych-droga dojazdowa oraz 10 ZU- tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/0009530/9.

-teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia  numerem geodezyjnym 100/2 o pow. 0,0269 ha, położonej w Trzebini – Rynek z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo- sadowniczych– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat,  znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: MWU- tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00091972/0.

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/15 o pow. 25m², położonej w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6.

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/185 o pow. 32 m², stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3 i nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/212 o pow. 1 m², stanowiący  własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą  KR1C/00065606/3 położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 829 m², położonej w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” z przeznaczeniem pod istniejący park linowy- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: ZP2-tereny zieleni urządzonej oraz US1- tereny sportu i rekreacji,  stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0.

§ 2.

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

-garaże ( przenośne i stałe)-1,62 zł/m² miesięcznie + 23% podatku VAT

-dojazdy, przejazdy, obejścia - 0,50zł/m² miesięcznie + 23% podatku VAT

-uprawy rolne - 85,91 zł/ha/rok

-uprawy ogrodniczo- sadownicze-613,31 zł/ha/rok

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona podstawie § 2 uchwały Rady Miasta w Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

652,00zł/miesięcznie+ 23% podatku VAT, płatny w sezonie tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia

130,39 zł/miesięcznie+ 23% podatku VAT, płatny w sezonie tj. od 1 września do 31 maja

  • Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  • Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.
  • Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta w Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r. podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń  w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.