ZARZĄDZENIE Nr 0050.186.2020

Burmistrza Miasta Trzebini

  z dnia 03.06.2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini

               

Na podstawie art.63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.), art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz.1587, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597, z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje :

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, ul. 1 Maja 60, 32-540 Trzebinia.

                                              

§ 2.

Przyjmuję treść ogłoszenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Trzebini oraz na tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebinia.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.186.2020

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 03.06.2020

 

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI              

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, ul. 1 Maja 60, 32-540 Trzebinia

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej  szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597, z późn. zm.) do konkursu może przystąpić:

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
  • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  • uzyskał:
 1. a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r. poz. 85 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1440, z późn. zm.);
 • w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2–11.
 2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2,5,6,8,10 i 11.
 1. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)

- spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej     bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej,
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:   

-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej

   nauczycielem,

 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,;
 • przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1440, z późn. zm.);
  • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 306) – w przypadku kandydata na dyrektora  publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;
  • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r. poz. 85), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);
  • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
   z pełni praw publicznych.

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 4, 5, 6, 7, 12, 13.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 na adres:  Trzebińskie Centrum Administracyjne ul. Świętego Stanisława 1, 32 -540 Trzebinia (dziennik podawczy).

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.

 

Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Trzebini.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie papierowej.

 

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 – 540 Trzebinia.
 2. Został powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem oferty w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), a także rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 z późn. zmianami), które określają przetwarzanie jakich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora szkoły.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, a później przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom:
 • Trzebińskiemu Centrum Administracyjnemu, ul. Świętego Stanisława 1, 32 – 540 Trzebinia,
 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 • podmiotom serwisującym systemy informatyczne administratora oraz Trzebińskiego Centrum Administracyjnego,
 • podmiotom świadczącym administratorowi oraz Trzebińskiemu Centrum Administracyjnemu usługi prawne, audytowe, doradcze
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dania 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast fakultatywnych dobrowolne.
 3. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będzie wobec nich profilowania.