Chrzanów, 10 czerwca 2020 r.
GKD-II.6220.14.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Chrzanowa

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zmianami)

zawiadamiam, że:

w dniu 19 maja 2020 r. na wniosek z dnia 14 maja 2020 r. Valeo Autosystemy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina reprezentowanej przez Panią Alicję Warachim – „GBPBP Projprzem S.A.” z siedzibą ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44 -100 Gliwice, uzupełniony w dniu 8 czerwca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji znak: GKiOŚ-ROŚ.6220.32.2017 z dnia 26 marca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, budowie i rozbiórce zakładu Valeo Lighting Systems, w tym rozbudowie hali produkcyjnej, zaplecza magazynowego, biurowego, socjalnego oraz parkingów, a także sieci infrastruktury, położonego w obrębie nieruchomości przy ul. Europejskiej 50 w Chrzanowie.

Ww. przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do których zalicza się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w:
- §3 ust. 1 pkt 14 - instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów
z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników;
- §3 ust. 1 pkt 54 lit b) - zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,
- § 3 ust. 1 pkt 81 – sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Chrzanowa. Przedmiotowa decyzja jest wiążąca m.in. w stosunku do decyzji o pozwoleniu na budowę.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Al. Henryka 20, pokój nr 21, w poniedziałki w godz. od 700 do 1700, wtorki – czwartki w godz. od 700 do 1500 i w piątki w godz. od 700 do 1300.

Informuję równocześnie, iż strony postępowania mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia do organu prowadzącego postępowanie w formie pisemnej, osobiście lub na adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, Al. Henryka 20, w czasie trwania prowadzonego postępowania.

W związku z tym, iż liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) strony postępowania, stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o czynnościach tut. organu, w tym o wszczęciu postępowania, będą zawiadamiane obwieszczeniami.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w dniu 16.06.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Trzebinia na okres 14 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. w dniach od 17.06.202 r. do 30.06.2020 r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie ww. zawiadomienia uważa się za dokonane z dniem 30.06.2020 r.

 

Link do BIP Urzędu Miejskiego w Chrzanowie