Chrzanów,18 czerwca 2020 r.
GKD-II.6220.14.2020           

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Chrzanowa


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2020 r. poz.283)

zawiadamiam, że:


w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zmiany decyzji znak: GKiOŚ-ROŚ.6220.32.2017 z dnia 26 marca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, budowie i rozbiórce zakładu Valeo Lighting Systems, w tym rozbudowie hali produkcyjnej, zaplecza magazynowego, biurowego, socjalnego oraz parkingów, a także sieci infrastruktury, położonego w obrębie nieruchomości przy ul. Europejskiej 50 w Chrzanowie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie o wydanie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zawiadomienie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w dniu 23.06.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Trzebinia na okres 14 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. w dniach od 24.06.2020 r. do 07.07.2020 r.Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie ww.  zawiadomienia uważa się za dokonane z dniem 07.07.2020 r.