ZARZĄDZENIE NR 0050.207.2020

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 24.06.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r., poz. 713), art.13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 579/31 o pow. 0,0373 ha, położonej w Trzebini przy ul. Górniczej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046272/3.

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 583 o pow. około 0,0562 ha, położony w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046272/3.

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 21 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krze z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 KP- tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00088214/5.

§2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- uprawy rolne 85,91 zł/ha/ rok,

- garaże (przenośne i stałe) 1,62 zł/ m2 miesięcznie + 23% podatku VAT,

- dojazdy, przejazdy, obejścia 0,50 zł/ m2 miesięcznie + 23% podatku VAT,

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 70,00 zł (netto)

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.
  3. Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta w Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r. podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.