Zarządzenie Nr 0050.210.2020

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 24.06.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Zarządzam, co następuje:

 §1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1199/22 o pow. 0,0081 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00088954/4.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1199/10 o pow. 0,0315 ha obrębu Trzebinia, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

§2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1199/22 o pow. 0,0081 ha obrębu Trzebinia, położona jest przy ul. Żwirki i Wigury w Trzebini. Przedmiotowa działka ma kształt wąskiego prostokąta, jest niezabudowana, porośnięta zielenią i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się działki zabudowane. Działka posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna, sieć gazową.

 

§3.

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1199/22 o pow. 0,0081 ha obrębu Trzebinia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini. Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol 7MN.

 

§4.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1199/22 o pow. 0,0081 ha, została ustalona na kwotę: 7. 700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100), w tym należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat.

 

§5.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.