ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2020

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 1.07.2020 r.

 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony -

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 473 m², położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat tj. w okresie czynnego kąpieliska „Balaton” każdego roku o pow. około 473 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności rekreacyjnej, sportowej w zakresie działalności spółki oraz poza okresem każdego roku o pow. około 473 m2 z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności rekreacyjnej, sportowej w zakresie działalności spółki, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0.

 §2.

  1. Zgodnie z 1 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

- 5.000,00 zł / miesięcznie brutto - płatny w okresie czynnego kąpieliska „Balaton” każdego roku;

- 2.500,00 zł / miesięcznie brutto – płatny poza okresem każdego roku.

  1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość ustalonego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 §3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 §5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.