ZARZĄDZENIE NR 0050.241.2020

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 8.07.2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony -

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 799/8 o pow. 0,0037 ha i 799/10 o pow. 0,0200 ha będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00076827/8 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 800/8 o pow. około 1.1741 ha, 802/5 o pow. około 0,0671 ha, 800/1 o pow. około 0,0354 ha, 726/4 o pow. około 0,0070 ha, 726/2 o pow. około 0,0629 ha, 726/1 o pow. około 0,1093 ha, 726/6 o pow. około 0,0171 ha i nr 801 o pow. około 0,0065 ha będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00066157/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1383/5 o pow. około 0,0295 ha będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00075301/8 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 731/4 o pow. około 0,0036 ha będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00059397/9, położony w Trzebini przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na cele propagowania oraz organizowania wychowania fizycznego i sportowego wśród młodzieży oraz mieszkańców z terenu miasta Trzebini, w zakresie określonym statutem Miejskiego Klubu Sportowego „Trzebinia” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolami: 1US - tereny sportu i rekreacji, 7KP – tereny parkingów ogólnodostępnych, 2KDX – tereny dróg publicznych ciągów-pieszo-jezdnych, 6ZP – tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej oraz 5ZP – tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej.

 

§2.

  1. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:

- 0,50 zł/m2/rocznie + 23 % podatku VAT za cały okres trwania umowy.

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku.

 

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.