Zarządzenie Nr 0050.239.2020

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 08.07.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/84 o pow. 0,0115 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00032934/1.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 25/1 o pow. 0,0413 ha obrębu Psary, stanowiącej własność osób fizycznych.

§2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 12/84 o pow. 0,0115 ha obrębu Psary, położona jest przy ul. Leśnej w Psarach. Przedmiotowa działka zabudowana jest częścią budynku garażowo-gospodarczego. Powierzchnia użytkowa części budynku posadowionego na działce 12/84 wynosi 30 m2.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się działki zabudowane. Działka posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna, sieć gazową oraz dostęp do drogi publicznej.

§3.

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 12/84 o pow. 0,0115 ha obrębu Psary brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

§4.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/84 o pow. 0,0115 ha, została ustalona na kwotę: 30.258,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

W tym:

- wartość składnika gruntowego – 6.200,00zł ( słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100 ), zawierającego należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,

- wartość składnika budowlanego – 24.058,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 00/100 ).

W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie fragmentu budynku garażowo - gospodarczego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 12/84 obrębu Psary, dokonuje się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.

§5.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.