Zarządzenie 0050.240.2020

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 08.07.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr V/31/VIII/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/85 o pow. 0,0045 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 25/2 o pow. 0,0001 ha, stanowiącą własność osób fizycznych.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/85 o pow. 0,0045 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00032934/1 – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 25/2 o pow. 0,0001 ha, stanowiącą własność osób fizycznych.

Powyższa zamiana ma na celu poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działki 25/1 – obręb Psary oraz uregulowanie stanu własnościowego gruntu zajętego pod część drogi publicznej, zaliczonej do kategorii dróg gminnych tj. ul. Leśnej w Psarach.

§2.

Działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/85 pow. 0,0045 ha położona jest przy ul. Leśnej w Psarach. Powyższa działka jest niezabudowana, zagospodarowana, ogrodzona i porośnięta zielenią.

W rejonie w/w działki znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacyjna.

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 12/85 obrębu Psary brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§3.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 12/85 o pow. 0,0045 ha, w oparciu o jej wartość rynkową, została ustalona na kwotę: 1.528,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100).

Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§4.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§5.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.