Zarządzenie numer 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 861/4, położony w Trzebini przy Rondzie podpułkownika pilota Edwarda Jaworskiego, z przeznaczeniem pod lokalizację dwóch jednostronnych tablic reklamowych o powierzchni reklamy 11 m2 każda wraz z terenem niezbędnym do ich funkcjonowania o łącznej powierzchni 10 m2 - na rzecz wnioskodawcy na okres do dnia 31.12.2021 roku, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00060990/6,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 688/57, 688/60 o łącznej powierzchni około 100 m2, położony w Trzebini w obrębie Małego Rynku, z przeznaczeniem na ogródek zabaw dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka i Punktu Przedszkolnego „Bombik i przyjaciele” w Trzebini - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/97 o powierzchni 175 m2, położony w Trzebini przy ulicy Jana Pawła II, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00096274/2,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 480/8 o powierzchni około 22 m2, położony w Trzebini przy ulicy bocznej od ulicy Grunwaldzkiej, z przeznaczeniem na dojazdy, przejazdy, obejścia - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do dnia 31.12.2021 roku, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00058817/3,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o powierzchni około 27 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Energetyków, w tym 15 m2 z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” oraz około 12 m2 terenu niezbędnego do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1102 o powierzchni około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy n a okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7.

§2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • użytki zielone:
  • 85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT
 • dojazdy, przejazdy, obejścia:
  • 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • garaże:
  • 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • teren niezbędny do prawidłowego funkcjonowania reklamy:
  • 2,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Zgodnie z §1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

 • 0,01 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona między stronami i wynosi:

 • 18,00 zł/m2 powierzchni reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT.
 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu – www.trzebinia.pl.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Mirosław Cholewa