Zarządzenie 0050.22.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz  artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

-zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany udział wynoszący 2/12 części w prawie własności działki numer 680/3 o pow. 0,0504 ha obrębu Góry Luszowskie, stanowiącej współwłasność Gminy Trzebinia i osób fizycznych na - udział wynoszący 2/12 części w prawie własności działki numer 680/4 o pow. 0,0457 ha obrębu Góry Luszowskie.

Powyższa zamiana ma na celu regulację działki numer 680/4 – obręb Góry Luszowskie , zaużytkowanej jako droga dojazdowa do ulicy Stojałowskiego w Trzebini.

§2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 680/3 obrębu Góry Luszowskie położona jest przy ulicy Stojałowskiego w Trzebini. Posiada kształt wydłużonego prostokąta,  zagospodarowanego jako droga dojazdowa do pobliskich nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Ww. działka posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci energetycznej oraz sieci gazowej.

§3.

Dla działki numer 680/3 obrębu Góry Luszowskie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena udziału wynoszącego 2/12 części w prawie własności działki numer 680/3 o powierzchni 0,0504 ha obrębu Góry Luszowskie, w oparciu o cenę rynkową, została ustalona na kwotę:  2.886 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych  00/100). Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykuł 43 ustęp 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulica Marszałka Piłsudskiego 14  i ulica Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Mirosław Cholewa