Zarządzenie 0050.23.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz  artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XXX/276/VIII/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1906/3, 1906/4, 1906/6 oraz działki numer 853/12 - obręb Trzebinia o łącznej powierzchni 0,1435 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1405/5 o powierzchni 0,0046 ha, stanowiącą własność Orlen Południe Spółka Akcyjna w Trzebini oraz działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 477/7, 477/10, 479/18, 479/20, 479/22, 479/25, 479/26, 479/29, 479/61, 1170/11, 1170/12, 1408/4, 1408/6, 1409/3, 1414/5, 1414/7, 1419/2, 1421/18, 1421/19, 1415/11, 1415/7 o łącznej powierzchni 0,3408 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Orlen Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wraz z prawem własności budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

-zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 1906/3 o powierzchni 0,0058 ha, 1906/4 o powierzchni 0,0546 ha, 1906/6 o powierzchni 0,0396 ha, objętych księgą wieczystą numer KR1C/00057395/1 oraz działkę numer 853/12 o powierzchni 0,0435 ha - obręb Trzebinia, objętą księgą wieczystą numer KR1C/00086033/8, stanowiące własność Gminy Trzebinia na:

- działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1405/5 o powierzchni 0,0046 ha, stanowiącą własność Orlen Południe Spółka Akcyjna w Trzebini,

- działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 477/7 o powierzchni 0,0354 ha, 477/10 o powierzchni 0,0019 ha, 479/18 o powierzchni 0,0012 ha, 479/20 o powierzchni 0,0094 ha, 479/22 o powierzchni 0,0161 ha, 479/25 o powierzchni 0,0048 ha, 479/26 o powierzchni 0,0271 ha, 479/29 o powierzchni 0,0072 ha, 479/61 o powierzchni 0,0161 ha, 1170/11 o powierzchni 0,0002 ha, 1170/12 o powierzchni 0,0017 ha, 1408/4 o powierzchni 0,0028 ha, 1408/6 o powierzchni 0,0080 ha, 1409/3 o powierzchni 0,0042 ha, 1414/5 o powierzchni 0,0015 ha, 1414/7 o powierzchni 0,0028 ha, 1419/2 o powierzchni 0,0216 ha, 1421/18 o powierzchni 0,0110 ha, 1421/19 o powierzchni 0,0100 ha, 1415/11 o powierzchni 0,0610 ha, 1415/7 o powierzchni 0,0968 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Orlen Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini.

Powyższa zamiana ma na celu między innymi uregulowanie stanu prawnego terenu zajętego pod drogę wewnętrzną - ulicę Dąbrowskiego w Trzebini oraz terenu zajętego pod drogi dojazdowe do istniejących budynków mieszkalnictwa zbiorowego w rejonie ulicy Fabrycznej oraz Krytej Pływalni „Aqua Planet” w Trzebini.

§2.

Działki będące przedmiotem zamiany oznaczone numerami geodezyjnymi: 1906/3, 1906/4, 1906/6 - obręb Trzebionka, położone są przy ulicy Dąbrowskiego w Trzebinia, natomiast działka numer 853/12 - obręb Trzebinia położona jest w rejonie ulicy Pułaskiego i ulicy Kościuszki w Trzebini.

Działka numer 1906/3 obrębu Trzebionka posiada kształt trójkąta, jest utwardzona masą bitumiczną oraz posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej.

Działka numer 1906/4 obrębu Trzebionka posiada kształt wydłużonego rombu, jest ogrodzona, niezabudowana oraz porośnięta zielenią. Posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej.

Działka numer 1906/6 obrębu Trzebionka posiada kształt wydłużonego rombu, jest ogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej:  sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej oraz sieci ciepłowniczej.

Działka numer 853/12 obręb Trzebinia posiada regularny kształt kwadratu, jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta niską roślinnością. Posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjnej.

§3.

Dla działek będących przedmiotem zamiany numer: 1906/3, 1906/4, 1906/6 -  obręb Trzebionka, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla działki  numer 853/12 - obręb Trzebinia  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini, zgodnie z którym wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej - symbol U10.

 

Dla działek numer: 1904/6 i 1906/3 obrębu Trzebionka w dniu 23.10.2018 roku została wydane decyzja o warunkach zabudowy  numer GAU.6730.55.2018.SG ustalająca warunki zabudowy: dla budowy oczyszczalni ścieków na terenie Orlen Południe Spółka Akcyjna – Zakład Trzebinia, na działkach numer 477/11, 2215, 2212, 1906/4, 2232, 1983/5, 2231, 479/28, 479/29, 479/26, 479/24, 479/25, 479/61, 1906/1, 474/3, 475/25, 1977, 479/63, 2213, 475/23, 475/21, 1984, 1906/3, 477/10, 477/7, 2193, położonych w Trzebini, obręb ewidencyjny Trzebionka.

§4.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1906/3 o powierzchni 0,0058 ha w oparciu o cenę rynkową, została ustalona na kwotę:  5.547,00 zł (słownie:  pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 00/100). Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykuł 43 ustęp 1 punkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1906/4 o powierzchni 0,0546 ha w oparciu o cenę rynkową, została ustalona na kwotę:  83.409,99 zł (słownie:  osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć złotych 99/100). Przedmiotowe zbycie zawiera podatek od towarów i usług w stawce 23 % Vat.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1906/6 o powierzchni 0,0396 ha w oparciu o cenę rynkową, została ustalona na kwotę: 33.688,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100). Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykuł 43 ustęp 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 853/12 o powierzchni 0,0435 ha w oparciu o cenę rynkową, została ustalona na kwotę:  66.453,21 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 21/100). Przedmiotowe zbycie zawiera podatek od towarów i usług w stawce 23 % Vat.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulica Marszałka Piłsudskiego 14 i ulica Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Mirosław Cholewa