Zarządzenie Numer 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz odpłatnego obciążenia służebnością przejazdu i przechodu działki gminnej.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz  artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XXXV/471/VII/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia miasto Trzebinia numerem geodezyjnym 626/94 o powierzchni 0,0401 ha, stanowiącej własność gminy Trzebinia oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

-zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia, numerem geodezyjnym 626/94 o powierzchni 0,0401 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą numer KR1C/00037620/2.

§2.

Przedmiotowa działka położona jest w rejonie ulicy Marszałka Piłsudskiego – głównej drodze tranzytowej relacji Trzebinia – Olkusz, w bliskim sąsiedztwie terenu zabudowanego budynkami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej, tj. Osiedla Na Skale w Trzebini.

Działka charakteryzuje się foremnym i regularnym kształtem zbliżonym do prostokąta. Jest niezabudowana oraz niezagospodarowana. Ukształtowanie terenu nierównomierne ze średnim spadkiem w kierunku południowym.

Przez przedmiotową działkę przebiega sieć ciepłownicza oraz sieć telekomunikacyjna.

W niedalekim sąsiedztwie od ww. nieruchomości przebiegają podstawowe sieci infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa.

§3.

Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini. Zgodnie z ww. planem działka numer 626/94 położona jest na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej – symbol identyfikacyjny terenu – MU6.

§4.

Postanawiam obciążyć odpłatną służebnością przejazdu i przechodu całą działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 626/95 o powierzchni 0,0177 ha na rzecz każdoczesnych właścicieli działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 626/94 o powierzchni 0,0401 ha.

§5.

  1. Cena wywoławcza prawa własności działki w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi: 36.000,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).
  2. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie dla ww. działki w wysokości: 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100), zawierające należy podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny działki.

§6.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§7.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulica Marszałka Piłsudskiego 14  i ulica Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§9.

Traci moc Zarządzenie numer 0050.262.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

§10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Mirosław Cholewa