Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami )

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/67 o powierzchni około 0,0810 ha, położonej w Trzebini przy ulicy Świerkowej z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1228/3 o powierzchni około 0,0788 ha, położony  w Trzebini przy ulicy Słowackiego z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 6 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym lwh 657 gminy katastralnej Trzebinia,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 2496/4 o powierzchni około 0,0624 ha, położonej w Trzebini przy ulicy Parkowej z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 8 ZU-tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerami geodezyjnymi: 175/3 i 178/7 o łącznej o powierzchni 0,8214 ha, położony w Bolęcinie z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 1044/6 o powierzchni około 0,0070 ha, położonej w Karniowicach przy ulicy Bukowej z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych na rzecz wnioskodawców na okres 1 roku dla, którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047082/1.

§ 2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • uprawy ogrodniczo-sadownicze :

613,31 zł/ha/rok

 • użytki zielone:

85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

 • uprawy rolne:

85,91 zł/ha/rok

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być  niższy niż 70,00 zł (netto).

 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto, informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk