Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Szymborskiej w Karniowicach – jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Karniowice.

Tabela nr 1: Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza 

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

Działka numer 12/3 o powierzchni 0,1901 ha i działka nr 11/6 o powierzchni 0,0149 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Karniowice

79.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie artykułu 43 ustęp 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

10.000,00 zł „przetarg działki numer 12/3 i 11/6”

18.03.2021 r. (na rachunku Urzędu)

23.03.2021 r. godzina 9:30.

 

Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerami geodezyjnymi: 12/3 o powierzchni 0,1901 ha i 11/6 o powierzchni 0,0149 ha, która powstała z podziału działki numer 11/3 o powierzchni 0,0169 ha – obręb Karniowice, stanowiąca własność Gminy Trzebinia, objęta księgą wieczystą numer KR1C/00083712/1. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z działek numer 12/3 i 11/6 obrębu Karniowice położona jest przy ulicy Szymborskiej w Karniowicach, w odległości około 3 km od drogi relacji Kraków - Trzebinia oraz około 7 km od Trzebini. Ww. działki stanowią jedną nieruchomość charakteryzującą się regularnym kształtem zbliżonym do wydłużonego prostokąta, niezagospodarowaną oraz nieurządzoną, porośniętą w części południowej i północnej nielicznymi drzewami.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci kanalizacyjnej.

Dla przedmiotowych działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Według wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia przedmiotowe działki znajdują się w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla działek będących przedmiotem sprzedaży, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie artykułu 558  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1740 z późniejszymi zmianami) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie artykułu 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 pozycja 1990 z późniejszymi zmianami ) upłynął 13.01.2021 roku.

Informacje ogólne:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ulica Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 30.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli nr 1, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010 , w dniu 18.03.2021 r.
 3. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 4. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 5. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 7. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności.
 9. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe).
 11. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ulicy Narutowicza 10 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu https://trzebinia.pl/ i Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w prasie lokalnej.
 12. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, tel. (32) 7111069.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk