Zarządzenie numer 0050.34.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.02.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 ze zmianami ) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 28 artykułu 35 ustęp 1 i 2 artykułu 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z późniejszymi zmianami ) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

-zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość  w części zabudowaną budynkiem garażu, składającą się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 168/6 i 1298/16 o łącznej powierzchni 0,0363 ha obrębu Młoszowa, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą numer KR1C/00097321/4.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 169/1 o powierzchni 0,1149 ha obrębu Młoszowa, stanowiącej własność osób fizycznych.

§2.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ulicy Bożniowej w Młoszowej, posiada kształt zbliżony do trapezu, jest zabudowana w części budynkiem garażu oraz częściowo utwardzona i porośnięta roślinnością.  W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się działki zabudowane i niezabudowane. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, natomiast posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci energetycznej oraz sieci gazowej.

§3.

Dla przedmiotowej nieruchomości zabudowanej w części budynkiem garażu, składającej się z działek numer 168/6 i 1298/16 o łącznej powierzchni 0,0363 ha obrębu Młoszowa brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena nieruchomości zabudowanej w części budynkiem garażu składającej się działek numer 168/6 i 1298/16 o łącznej powierzchni 0,0363 ha obrębu Młoszowa, została ustalona na kwotę: 95.650,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

W tym:

- wartość składnika gruntowego – 29.000,00 złotych ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100  ), zawierająca należny podatek od towarów  i usług w stawce 23% Vat,

- wartość składnika budowlanego – 66.650,00 złotych ( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100 ),

                W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie części budynku garażu na nieruchomości składającej się z działek numer 168/6 i 1298/6  obrębu Młoszowa dokona się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk