Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 3.02.2021

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 94/9 o powierzchni około 0,9220 ha będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026297/8 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 94/8 o powierzchni 0,7824 ha, będącą własnością Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00044715/7, położony przy ulicy Dworskiej w Trzebini z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem 10 ZU – tereny zieleni urządzonej.

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o powierzchni około 0,0035 ha, położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat – w okresie letnim tj. od 1 czerwca każdego roku do 31 sierpnia każdego roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” oraz poza sezonem  tj. od 1 września każdego roku do 31 maja każdego roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7.

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o powierzchni około 0,0035 ha, położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” na rzecz wnioskodawcy, na okres od 15 kwietnia do 31 maja 2021 roku i od 1 września do 30 września 2021 roku – z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej na terenie miasta oraz w okresie letnim tj. od 1 czerwca do 

31 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO”, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7.

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o powierzchni około 0,0022 ha, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” w tym około 0,0020 ha (lustro wody) z przeznaczeniem pod wypożyczalnię rowerków wodnych oraz około 0,0002 ha terenu niezbędnego do jego obsługi 

 

w okresie od 15 maja 2021 roku do 30 września 2021 roku na rzecz wnioskodawcy, znajdujący się 

w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony sumbolem planu ZP2 – tereny zieleni urządzonej oraz WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0.

§2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:

- użytki zielone:

85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- handel – usługi przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło” (w sezonie od 1 czerwca do 31 sierpnia):

30 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- handel – usługi na terenie miasta:

6,60 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

300,00 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 §4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym conajmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk