Chrzanów, 9 lutego 2021 r.

GKD-II.6220.3.2021                  

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Chrzanowa

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zmianami)

zawiadamiam, że:

w dniu 27 stycznia 2021 r. na wniosek z dnia 21 stycznia 2021 r. osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Etapowa budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 12 MWp na działkach nr 867, 882/1, 890, 892, 903/1, 910/4, 911/1, 915/3 w Chrzanowie obręb Luszowice”.

Ww. przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b)  – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1,0 ha na obszarach innych niż wymienione w lit.a.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Chrzanowa. Przedmiotowa decyzja jest wiążąca m.in. w stosunku do decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Al. Henryka 20, pokój nr 21, w poniedziałki w godz.  od 700 do 1700, wtorki – czwartki w godz. od 700 do 1500 i w piątki w godz. od  700 do 1300.

Informuję równocześnie, iż strony postępowania mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia do organu prowadzącego postępowanie w formie pisemnej, osobiście lub na adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, Al. Henryka 20, w czasie trwania prowadzonego postępowania.

W związku z tym, iż liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) strony postępowania, stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o czynnościach tut. organu, w tym o wszczęciu postępowania, będą zawiadamiane obwieszczeniami.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w dniu 12.02.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Trzebinia  na okres 14 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. w dniach od 13.02.202 r. do 26.02.2021 r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego doręczenie ww. zawiadomienia uważa się za dokonane z dniem 26.02.2021 r.