Zarządzenie numer 0050.45.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.02.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1899 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o powierzchni około 21 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” oraz teren niezbędny do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1 KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,

 • teren stanowiący 1/3 udziału w części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 153/276 o powierzchni 40 m2, położony w Trzebini u zbiegu ulicy Topolowej i ulicy Młoszowskiej, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (stanowisko do odbioru odpadów stałych) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do dnia 31.07.2023 r., dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/11 o powierzchni około 27,48 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Energetyków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” oraz teren niezbędny do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy, objęty księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1858 o powierzchni około 70 m2, położony w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego, z przeznaczeniem pod miejsca postojowe - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem MU9 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 445 gmina katastralna Trzebinia,

 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 153/272 o powierzchni 21 m2, położony w Trzebini przy ulicy Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7.

§2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:

 • garaże:

  • 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

 • dojazdy, przejazdy, obejścia:

  • 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

 • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług:

  • 0,20 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

 • miejsca postojowe na terenie miasta:

  • 0,43 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Zgodnie z §1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

 1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini

Tomasz Żołądź