Zarządzenie Nr 0050.61.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 8.02.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40), artykułu 13 ustęp 1 i artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1899 z późniejszymi zmianami) oraz  w wykonaniu uchwały numer XII/144/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 roku  w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:
- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1797/20 o powierzchni około 35 m2, położony w Trzebini przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “CHECHŁO” na rzecz wnioskodawcy, na okres od 1 kwietnia 2023 roku do 30 września 2023 roku – z przeznaczeniem pod handel na terenie miasta oraz działalność handlową przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło” , dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7.

§2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz Uchwały Nr XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:

- działalność handlowa przy terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Chechło” (w sezonie od  1 czerwca do 31 sierpnia):

30,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT (jednak nie mniej niż 500 złotych netto miesięcznie)

- handel-usługi na terenie miasta:

6,60 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

  1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk