Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy Pułaskiego w Trzebini – jednostka ewidencyjna Trzebinia - miasto, obręb ewidencyjny Trzebinia.

Tabela nr 1: Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów

Cena wywoławcza

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

Działka numer 950/4 o powierzchni 0,0536 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia – miasto, obręb ewidencyjny Trzebinia

180.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie artykułu 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

20.000,00 zł

„przetarg działka numer 950/4”

23.03.2023 r.

(na rachunku Urzędu)

28.03.2023 r.

godzina 9:00.

Działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 950/4 o powierzchni 0,0536 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1C/00059397/9, stanowi własność Gminy Trzebinia, jest wolna od jakichkolwiek obciążeń, natomiast jest przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy nr GG.GGN.6845.6.324.2022 z dnia 22.11.2022 r.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ulicy Pułaskiego w Trzebini, posiada kształt zbliżony do  prostokąta, jest niezagospodarowana i porośnięta niską roślinnością. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się rafineria oraz zabudowania o funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Działka posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci gazowej oraz sieci kanalizacyjnej. Ponadto przez działkę przebiega sieć ciepłownicza 2x Dn 250/400 preizolowana.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do powiatowej drogi publicznej tj. ulicy Pułaskiego w Trzebini. Projekt zjazdu oraz lokalizację należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Dla działki nr 950/4 obręb Trzebinia  brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia działka nr 950/4 - obręb Trzebinia znajduje się na obszarze terenów produkcyjno - usługowych - symbol PU.

Dla działki będącej przedmiotem sprzedaży, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie artykułu 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1360 z późniejszymi zmianami ) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie artykułu 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 pozycja 1899 z późniejszymi zmianami ) upłynął 11.01.2023 roku.

Informacje ogólne:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ulica Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 30.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli nr 1, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w dniu 23.03.2023 roku.
 3. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 4. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 5. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 7. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności.
 9. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe).
 11. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ulicy Narutowicza 10 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl i Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w prasie lokalnej.
 12. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, tel. (32) 7111069.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk