Zarządzenie numer 0050.69.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.02.2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.


Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 35 ustęp 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 1899 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
- zarządzam, co następuje:

§1.


Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerami geodezyjnymi: 1202/2 o powierzchni 0,0203 ha i 1201/1 o powierzchni 0,0028 ha, stanowiące własność Gminy Trzebinia, objęte księgą wieczystą numer KR1C/00047082/1 - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 628/1 o powierzchni 0,0081 ha, powstałą z podziału działki nr 628 o powierzchni 0,3867 ha obręb Karniowice, stanowiącą własność osób fizycznych.

Powyższa zamiana ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działek nr 628/2 i 627/1 – obręb Karniowice, uzyskanie dostępu do drogi publicznej tj. ul. Sportowej w Karniowicach zaliczanej do kategorii dróg gminnych oraz uzyskania przez Gminę Trzebinia ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Sportową w Karniowicach, a działką nr 627/2 – obręb Karniowice, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

§2.

Działki numer 1202/2 i 1201/1 – obręb Karniowice położone są przy ulicy Sportowej w Karniowicach, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiadają nieregularny kształt oraz są porośnięte niską roślinnością.

§3.

Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerami geodezyjnymi 1202/2 o powierzchni 0,0203 ha i 1201/1 o powierzchni 0,0028 ha w oparciu o ich wartość rynkową, została ustalona na kwotę: 13.948,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 00/100). Przedmiotowe zbycie zwolnione jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykułu 43 ustęp 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.


§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży
wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk