Obwieszczenie o wydaniu przez Ministra Infrastruktury w dniu 15 lutego 2023 r. decyzji znak: DOK-1.772.337.2022, stwierdzającej nieważność decyzji Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2018 r., znak: OŚR.6330.06.2018.WD.0, w przedmiocie zmiany decyzji Starosty Chrzanowskiego z dnia 12 września 2018 r., znak: OŚR.6330.06.2017.AG.3 ustalającej linię brzegu potoku Chechło w jednostce ewidencyjnej 120305_5 Trzebinia, obr. ew. 0008 Piła Kościelecka, pow. chrzanowski, woj. małopolskie.

Obwieszczenie


Na podstawie art. 220 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625,z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2023 r. Minister Infrastruktury wydał decyzję znak: DOK-1.772.337.2022, którą stwierdził nieważność decyzji Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 listopada 2018 r., znak: OŚR.6330.06.2018.WD.0, w przedmiocie zmiany decyzji Starosty Chrzanowskiego z dnia 12 września 2018 r., znak: OŚR.6330.06.2017.AG.3 ustalającej linię brzegu potoku Chechło w jednostce ewidencyjnej 120305_5 Trzebinia, obr. ew. 0008 Piła Kościelecka, pow. chrzanowski, woj. małopolskie.

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w Ministerstwie Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, w godzinach 9.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (22) 522 56 80.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 60 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego ministra właściwego ds. gospodarki wodnej i tablicy ogłoszeń urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce położenia nieruchomości.