Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 40), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1899 z późniejszymi zmianami) oraz paragrafu 9 ustępu 1 Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1858 o powierzchni około 24m², położony w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MU9- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będący we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 445 gmina katastralna Trzebinia,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi 94/39 i 94/13 o łącznej powierzchni około 0,0413 ha, położony w Trzebini przy ulicy Dworskiej, w tym: około 0,0405 ha z przeznaczeniem na cele upraw rolnych oraz około 8 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: 3 MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, 10 ZU- tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 9 o powierzchni 93,96 m² położony w Trzebini przy ulicy Rynek z przeznaczeniem na ogródek przydomowy- na rzecz wnioskodawcy- na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem MWU tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00045770/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 725 o powierzchni około 39 m² położony w Trzebini z przeznaczeniem na ogródek przydomowy- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy- na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00021633/1,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 94/39 i 94/40 o łącznej powierzchni około 0,0632 ha, położony w Trzebini przy ulicy Dworskiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: 3 MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, 10 ZU- tereny zieleni urządzonej, 10 KD – tereny tras drogowych- droga dojazdowa, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 652/3 o powierzchni około 0,0960 ha, położony w Trzebini przy ulicy Kasprzaka, w tym: około 0,0050 ha z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz około 0,0910 ha z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo -sadowniczych (uprawa choinek) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 417/1 o powierzchni 438 m² położony w Trzebini przy ulicy Robotniczej z przeznaczeniem na cele użytków zielonych- na rzecz wnioskodawcy - na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 94/40 o powierzchni około 0,0508 ha, położony w Trzebini przy ulicy Owocowej z przeznaczeniem na cele upraw upraw ogrodniczo -sadowniczych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: 3 MW – tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego, 10 KD – tereny tras drogowych- droga dojazdowa, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00009530/9,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 583 o powierzchni około 0,0562 ha położony w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 579/31 o powierzchni 0,0373 ha położony w Trzebini przy ulicy Górniczej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

§ 2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
  • tereny ogródków przydomowych: 1,05 zł/ m²/rok + 23% podatku VAT
  • uprawy rolne: 85,91 zł/ha/rok,
  • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług: 0,20 zł/ m²/miesiąc + 23% podatku VAT
  • uprawy ogrodniczo - sadownicze: 613,31 zł/ha/rok
  • użytki zielone: 85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

Zgodnie z § 1 Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto, informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jarosław Okoczuk

Burmistrz Miasta Trzebini