Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 18 maja 2018 r.dotyczy: wydanej Decyzji na 2/2018 o lokallizacji inwestycji celu publicznego pn:...
Obwieszczenie Wojowody Małopolskiego z dnia 19.05.2018 r. nr. sprawy WI-XI.7840.1.69.2018 zawiadamiającego o wszczęciu postępowania...
Ogłoszenie z dnia 23.05.2018 4. Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania...
Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przygotowywane jest zadanie iwestycyjne pn.: "Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini - ETAP II". W ramach zadania...
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. , poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13 ust....
zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji nr 40/2011/p, z dnia 15 września 2011r., udzielonej przez Ministra Środowiska na...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza nabór kolonistów i opiekunów na wyjazd wakacyjny w ramach współpracy między Gminą Trzebinia a Billy-Montigny we...
ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 12.04.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zobacz treść: Uchwała Nr XLIV/579/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla...
Zobacz treść: Uchwała Nr XLIV/580/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody do...
Informacja o opublikowaniu raportu z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru...
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 29.03.2018 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na...
Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23.08.2018 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-XI.7820.1.15.2018.ASk zmieniające...
  BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek  położonych w Pile...
Zarządzenie 0050.106.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.03.2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w...
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. , poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13 ust....
Zobacz treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 26.03.2018 r. znak: GKiOŚ-ROŚ.6220.32.2017 o wydaniu decyzji o środowiskowych...