Zarządzenie numer 0050.498.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20.09.2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia...
Zarządzenie numer 0050.497.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia  20.09.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
Na podstawie artykułu 17 ustęp 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach...
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny...
Zarządzenie numer 0050.483.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.482.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12.09.2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 r. Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Zarządzenie Nr 0050.484.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 04.09.2023 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa...
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży. Pełna treść wykazu podana jest na stronie internetowej OT Kraków Dostępne załączniki...
W dniu 29.08.2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu...
Obwieszczenie Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski z dnia 29.08.2023 roku w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzenia...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku,...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 sierpnia 2023 nr WPN.6320.4.2023.AS4 Regionalny Dyrektor Ochrony...
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze...
Zobacz treść obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. w Chrzanowie, ul....