Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 20.10.2023 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji...
Obwieszczenie Starosty Olkuskiego z dnia 23.10.2023 roku w sprawie wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej...
Zarządzenie numer 0050.552.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.10.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 12.10.2023 roku w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku,...
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.09.2023 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 03.10.2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w budynku numer 112 przy ul....
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 21.09.2023 roku w sprawie II przetarg ustny nieograniczony...
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 20.09.2023 roku w sprawie II publiczny przetarg ustny I...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy Do Krzyża w Młoszowej –...
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.09.2023 w sprawie wydania decyzji dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na...
Zarządzenie numer 0050.498.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20.09.2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia...
Zarządzenie numer 0050.497.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia  20.09.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.09.2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
Na podstawie artykułu 17 ustęp 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach...
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny...