Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.02.2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwodnienie...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy Pułaskiego w Trzebini –...
Zarządzenie Nr 0050.61.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 8.02.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów możliwych do zalesienia.
Na podstawie artykułu 63 ustęp 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1082 z późniejszymi...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy W Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do Zasobu Własności...
Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość, o nieuregulowanym stanie...
Zarządzenie numer 0050.45.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.02.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie...
Zarządzenie numer 0050.26.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.01.2023 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.25.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.01.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Aktualizacja (3.03.2023) Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia tj. gminami...
Zarządzenie nr 0050.14.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18.01.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Zarządzenie numer 0050.15.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18.01.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.01.2023 r. w sprawie wszczęcia na wniosek Gminy Trzebinia postępowania...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.01.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy Spokojnej w Trzebini –...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11.01.2023 rokuBurmistrz Miasta Trzebiniogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w...
Zarządzenie Nr 0050.4.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.01.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Zarządzenie Numer 0050.3.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.01.2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...