Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej,...
Zarządzenie numer 0050.72.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.71.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.03.2021 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej...
Informacja Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 29 grudnia 2020 roku decyzji nr 2/BK/2020 o pozwoleniu na zamierzenia budowlanego pn. Budowa,...
Informacja Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 05 lutego 2021 roku decyzji nr 5/BZ/2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa dotyczące zawiadomienia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Zarządzenie Nr 0050.68.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.03.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o zakończeniu postepowania dowodowego prowadzonego w sprawie udzielenia spółce Wodociągi...
Zarządzenie Numer 0050.67.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.54.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.02.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu...
Zarządzenie numer 0050.47.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.02.2021 rokuw sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu 5 lutego 2021 r. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej...
Starosta Chrzanowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg...
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiają o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na...
Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2021 - Starosta Chrzanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia w sprawie wydania decyzji w...
Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2021 - Starosta Chrzanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia w sprawie wydania decyzji w...