Ogłoszenie nr 41 Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego w sprawie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Zarządzenie Numer 0050.376.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie nr KRA.WKUR.4243.183.2020.KCW.5 - wykaz nieruchomości rolnej w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy (.pdf)
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, składającej się z działek...
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca...
w sprawie: szczególnej formy udzielenia pomocy dla przedsiębiorców i osób handlujących kwiatami i zniczami przy cmentarzach położonych na terenie...
Zarządzenie numer 0050.368.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 2/2020 z 28 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla...
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak DLI-II.7621.4.2020.PMJ.10 z dnia 27.10.2020 r. informujące o przekazaniu do...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy -...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini -...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomiości o nieuregulowanym...
Zarządzenie Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.342.2020 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia...
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o przesunięciu terminu wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oddziaływania na...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym d;a...
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...