Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja...
Zarządzenie Numer 0050.369.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.12.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych...
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w...
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)...
Zarządzenie numer 0050.348.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.11.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza II publiczny przetarg ustny I nieograniczony na dzierżawę nieruchomości...
Zarządzenie Nr 0050.330.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.11.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
GKD-II.6220.11.2021, Chrzanów, 29 października 2021 r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Chrzanowa Na podstawie art. 49 ustawy z dnia...
Obwieszczenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego pozwolenia na budowę rurociągu...
Zarządzenie numer 0050.311.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.10.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie nr 0050.310.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.10.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie nr 0050.296.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.10.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Obwieszczenie Sądu Rejenowego Wydział V Ksiąg Wieczystych z dnia 08.10.2021r. w sprawie o założenie nowej księgi wieczystej dla działki ewidencyjnej...
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania...
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstawa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego w dniu 07.10.2021 r. w sprawie odbudowy rowu...