Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów...
 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w...
Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.01.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.01.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINEGO „GOSPODARKA KOMUNALNA”   Informujemy, że od 01...
  ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta Trzebini   z dnia 7.01.2020 r.   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko...
Obwieszczenie Wojowody Małopolskiego znak sprawy WS-II.7570.8.22.2019.RG z dnia 20.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego WI-IV.746.1.100.2019 o wszczęciu wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 11.12.2019 r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza   Pkt I III przetarg ustny nieograniczony...
  Zarządzenie Nr 0050.399.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.12.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE NR 0050.397.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 4.12.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Małoplskiego o wydaniu decyzji nr WI-IV.746.1.80.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego znak sprawy: WS-II.7570.8.22.2019.RG o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28.11.2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego znak sprawy:WS-II.7570.8.19.2019.SA o wydaniu decyzjio zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia...
Zarządzenie Nr 0050.368.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.11.2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w...