Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o zakończeniu postepowania dowodowego prowadzonego w sprawie udzielenia spółce Wodociągi...
Zarządzenie Numer 0050.67.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.54.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.02.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu...
Zarządzenie numer 0050.47.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.02.2021 rokuw sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu 5 lutego 2021 r. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej...
Starosta Chrzanowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg...
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiają o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na...
Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2021 - Starosta Chrzanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia w sprawie wydania decyzji w...
Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2021 - Starosta Chrzanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia w sprawie wydania decyzji w...
Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 3.02.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Ogłoszenie Nr 10 Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego w sprawie podania do publicznej wiadomości, że ogłasza II...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Szymborskiej w...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Marszałka...
Zarządzenie numer 0050.34.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.02.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...