Zły stan jakości powietrza w Małopolsce był główną przyczyną podjęcia przez Województwo Małopolskie ambitnych działań regulacyjnych w celu...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 25 kwietnia 2019 r.   Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na...
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.2.421.335.2018.MŁ z dnia 5.04.2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 11.04.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
Zarządzenie 0050.118.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.04.2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.04.2019   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.04.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.2.421.335.2018.MŁ z dnia 5.04.2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, informującego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację...
ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.04.2019 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.03.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Harmonogram prac w roku 2019 dla zdania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Trzebinia w zakresie napraw cząstkowych nawierzchni...
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 28.03.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust. 1, 2...
KOWR ot. Kraków podaje do publiczej wiadomości wykaz nieruchomości wielofunkcyjnej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Gminie Trzebinia obręb...
KOWR ot. Kraków ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, położonej w Gminie Trzebinia...
Obwieszczenie Starosty chrzanowskiego z dnia 05.03.2019 r., znak: AGN.6740.2.1.2019.PF16 o wszczęciu postępowania administracyjnego   Zgodnie...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o opublikowaniu raportu z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 28.02.2019   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.828.2018 z dnia 19.02.2019 r. o zmianie kręgu stron postępowania administracyjnego wprowadzonego przez Państwowe...