ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 21.02.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 21.02.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 21.02.2019 r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 21.02.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 06.02.2019 r., znak: AGN.6832.12.2012.PF16/PKK22
KOWR ot. Kraków - Ogłoszenie dotyczące dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej.
Protokół z publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy...
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie o numerze GL.ZUZ.2.421.828.2018.AK z dnia...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 14.02.2019 r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
ZARZĄDZENIE Nr 0050.41.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 7.02.2019 r.   w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu...
ZARZĄDZENIE Nr 0050.42.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 7.02.2019 r.   w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu...
ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 7.02.2019 r.   w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu...
ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 7.02.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.02.2019 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.46.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na...
Burmistrz Miasta Trzebini informuje mieszkańców, że w poniedziałek 11 lutego 2019 r. odbędzie się ZEBRANIE WYBORCZE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ”Centrum” w...
W ramach zadania inwestycyjnego mającego na celu budowę odcinka drogi bocznej od ul. Tuwima w Trzebini (1KDL i 1KDD) może powstać obowiązek...
Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego   Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14...
ZARZĄDZENIE 0050.13.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 10.01.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...