Wyniki wyborów samorządowych 2024

Ogłoszenia w sprawie wyborów

Pliki dla wyborców (niepełnosprawnych, w wieku 60+, udzielających pełnomocnictwa itp.)

Zgodnie z art. 53b § 1 Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu:
Komisarz Wyborczy w Krakowie III Bartłomiej Migda Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie
Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków
numery telefonów: 12 421 85 84, 12 421 85 77

 

Kandydaci na radnych/wójtów/burmistrzów - pliki do pobrania w formacie .pdf

Zgłoszenia kandydatów na radnych do rad powiatów:

 1. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych
 2. Wykaz poparcia kandydatów na radnych
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody zgody na kandydowanie
 4. Oświadczenie lustracyjne kandydatów na radnych
 5. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Zgłoszenia kandydatów na radnych do sejmiku:

 1. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych
 2. Lista popracia
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
 4. Oświadczenie lustracyjne
 5. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnegoInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania list

Zgłoszenia kandydatów na radnych w gminach powyżej 20.000 mieszkańców:

 1. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady
 2. Lista poparcia kandydatów na radnych w wyborach do Rady
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody zgody na kandydowanie w wyborach do Rady
 4. Oświadczenie lustracyjne kandydatów na radnych w wyborach do Rady
 5. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w wyborach do Rady
 6. Oświadczenie kandydata w wyborach do Rady
 7. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list w wyborach do Rady

Zgłoszenia kandydatów na wójtów/burmistrzów/prezydentów miast

 1. Zgłoszenie kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
 3. Oświadczenie lustracyjne
 4. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 5. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów

Lokale i komisje wyborcze

 • Pierwsze posiedzenie oraz szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Trzebinia odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r. (wtorek) - Obecność obowiązkowa!
  Miejsce: Dom Kultury "Sokół" w Trzebini, ul. Kościuszki 74 (sala kinowa):
  komisje od nr 1 do 13 o godz. 11:00
  komisje od nr 14 do 26 o godz. 13:30

Urząd Miasta w Trzebini informuje, że w dniu 8 marca 2024 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia przyjmowane są  do dnia 8.03.2024 r. (tj. piątek)  wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miasta w Trzebini: od godz. 7.00 do godz. 13.00.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza Miasta Trzebini w związku z wyborami samorządowymi 2024

Zgodnie z zapisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. Z 2016 r., L 119, poz. 1), dalej RODO informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Burmistrz Miasta w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia, tel. 32 6121 227.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i a RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa w zakresie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r., zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz wyrażoną zgodą.
 • Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa powyżej jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości realizacji celu.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym organom administracji rządowej, w szczególności Krajowemu Biurowi Wyborczemu; podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne; podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze.
 • Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Kodeksem wyborczym i aktami wykonawczymi.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody, a także prawo do usunięcia danych, o ile będą miały zastosowanie.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.