Rekultywację zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini realizowano w związku z wystąpieniem w lutym 2000 r. niekontrolowanego wypływu do gruntu zgromadzonej w zbiorniku silnie zanieczyszczonej cieczy. Stwierdzono wówczas realne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a także zagrożenie bezpieczeństwa publicznego poprzez niekontrolowany wypływ dużych ilości skażonej cieczy w kierunku niżej położonej części miasta.

WP 20150914 001

 

Ze względu na istniejące realne zagrożenia katastrofą ekologiczną oraz brak jakichkolwiek działań właściwych organów ochrony środowiska, Burmistrz Miasta Trzebini - Adam Adamczyk, kierując się odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwem publicznym, podjął natychmiastowe działania mające na celu likwidację istniejącego zagrożenia, w tym w pierwszej kolejności do awaryjnego pompowania cieczy.


Dalsze działania prowadzone przez Gminę w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Duńską Agencją Ochrony Środowiska, a polskim Ministerstwem Środowiska obejmowały szczegółową analizę zanieczyszczeń zgromadzonych w zbiorniku (odpadów, osadów i cieczy) oraz opracowanie koncepcji usunięcia wszystkich zagrożeń jakie stwarzał zbiornik.

Mając świadomość, że kompletna rekultywacja terenu składowiska będzie procesem długotrwałym i kosztownym, przyjęto jej podział na dwa autonomiczne etapy. Pierwszy etap obejmował likwidację zbiornika zanieczyszczonej cieczy z usunięciem możliwości piętrzenia odcieków. Stworzyło to warunki dla rozpoczęcia drugiego etapu, obejmującego zabezpieczenie osadów i odpadów stałych oraz wykonanie zabiegów rekultywacyjnych przywracających teren do użytkowania w zakresie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.


Realizacja I etapu rekultywacji zbiornika „Górka” prowadzona była przez Gminę w latach 2005 – 2008 w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim. Zadanie obejmowało neutralizację i odpompowanie cieczy zgromadzonej w zbiorniku. Osiągnięty efekt ekologiczny, to odpompowanie ponad 533 tys. m3 silne zanieczyszczonej cieczy i obniżenie lustra cieczy o ponad 12 m. Poniesione nakłady finansowe wyniosły 26 mln zł i pochodziły z budżetu państwa oraz z NFOŚiGW.


Równolegle z procesem odpompowania cieczy prowadzone były przez Gminę działania mające na celu przygotowanie realizacji II etapu rekultywacji. Przy współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2010 roku, w ramach Pomocy Technicznej została wykonana i zatwierdzona pełna dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o przyznanie dotacji ze środków Funduszu Spójności.


Zgodnie z opracowaną dokumentacją, realizacja II etapu rekultywacji miała obejmować: trwałe wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko zbiornika odpadów oraz zbiornika odcieków w szczególności poprzez eliminację emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych; doprowadzenie gruntów na terenie wyeksploatowanego kamieniołomu do obowiązujących standardów; wykonanie rekultywacji przyrodniczej i zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.


Beneficjentem II etapu rekultywacji został Wojewoda Małopolski, na podstawie zawartej w sierpniu 2012 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy dotacji na realizację przedmiotowego zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Dotacja została przyznana w wysokości 85 % wartości zadania, a pozostałe 15 % zapewniono ze środków budżetu państwa.


Podczas realizacji II etapu prac rekultywacyjnych przedstawiciele Gminy Trzebinia, na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Małopolskim, uczestniczyli w pracach zespołu powołanego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz w pracach zespołu do realizacji projektu.


Podpisana w kwietniu 2013 roku umowa na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z terminem realizacji do końca 2015 roku obejmowała dwa kontrakty tj. zaprojektowanie i wykonanie rekultywacji oraz pełnienie nadzoru inwestycyjnego. W ramach tej umowy wykonano między innymi: oczyszczenie i odpompowanie cieczy pozostałej w zbiorniku, osuszenie i usunięcie osadów dennych, udrożnienie i wyczyszczenie sztolni, rekultywację techniczną i biologiczną składowiska odpadów, odwodnienie terenu i monitoring środowiska.


Zgodnie z informacją podaną przez Małopolski Urząd Wojewódzki, w dniu 7 października 2015 roku dokonano odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji, obejmującego techniczną realizacją projektu. Poniesione nakłady finansowe wyniosły 14,9 mln.

 

Można zatem uznać, że inwestycja mająca na celu przywrócenie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych została zrealizowana, a założony efekt ekologiczny został osiągnięty.

kiedys-gorka

Wyżej zdjęcie ukazujące jak było kiedyś.

WP 20150914 001

Jak jest obecnie.