Do 7 czerwca br. można składać oferty w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzebini. Konkurs został ogłoszony.

 

 

gmina Trzebinia herb niebieski

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego  i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora …………………… (podać nazwę placówki, której konkurs dotyczy) w terminie  w terminie do dnia 07 czerwca 2024r. do godz. 13.00 na adres: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Świętego Stanisława 1, 32-540 Trzebinia (dziennik podawczy).

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów każda strona winna być poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Trzebini. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Pełna treść zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie ogłoszenia konkursu dostępna jest na stronie internetowej gminy https://trzebinia.pl/administracja-miasto-i-gmina/tablica-ogloszen/ogloszenia/10760-do-08-06-2024