IV Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w piątek 28 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w siedzibie Business Campus Trzebinia, na ulicy Kościuszki 134 A w sali konferencyjnej na parterze.

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia się następująco:
I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III. Budżet Gminy na rok 2019.
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej z autopoprawką.
2) Odczytanie projektu uchwały w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawką.
3) Odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady.
4) Odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
5) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.
6) Stanowisko Burmistrza w sprawie wniosków komisji.
7) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i WPF.
8) Głosowanie nad uchwałą budżetową z autopoprawką.
9) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawką.
IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018.
2) Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
3) Przyjęcia Programu osłonowego pod nazwą "posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
4) Podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
5) Zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
6) Wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2019.
7) Skargi na Burmistrza Miasta Trzebini.
V. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.
VI. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
VII. Sprawy bieżące i wniesione.
VIII. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
IX. Zapytania i wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.