odbędzie się w dniu 27 września 2022 r., godz. 09:00 w sali narad ul. Narutowicza 10, III piętro.

sesja Rady Miasta Trzebini

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji
  2. Rozpatrzenie zmian porządku obrad
  3. Sprawozdanie za I półrocze 2022r. z działalności Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie, Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie, Związku Gmin Jurajskich oraz Stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanowska"
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1) Uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Trzebinia na lata 2022-2030”
    2) Pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego
    3) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2022
    4) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej
    5) Przystąpienia Gminy Trzebinia do Stowarzyszenia pod nazwą "Małopolska Organizacja Turystyczna"
    6) Wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego numer 7 znajdującego się w budynku wielorodzinnym numer 30 na Osiedlu Gaj w Trzebini wraz z udziałem wynoszącym 399/10000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej utworzonej z działki numer 765/244 o pow. 0,1343 ha - obręb Siersza, stanowiącego własność Gminy Trzebinia
    7) Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia.
  5. Informacja Burmistrza dotycząca działań podjętych w związku z występowaniem zapadlisk pogórniczych na terenie gminy Trzebinia
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami
  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za I półrocze 2022 roku
  8. Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Miasta za I półrocze 2022r.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022 r.
  10. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
  11. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
  12. Sprawy bieżące i wniesione
  13. Zapytania i wolne wnioski
  14. Zamknięcie sesji