W związku z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.193.2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, swzkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Trzebinia oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni lub opiekunowie wyznaczeni przez rodziców (opiekunów prawnych) prosimy osoby zainteresowane o zapoznanie się z treścią ww. Zarządzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Trzebińskim Centrum Administracyjnym, tel. 32 6122 511 lub 32 6 122 735 wew. 313 - Pani Agnieszka Palka (pokój nr 1b)

Aktualizacja: 12.11.2020 BW