Zapraszamy do udziału w Grze Miejskiej KSIĘGOGRA, która odbędzie się 29.czerwca 2019 r. w roku jubileuszowym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini oraz dla organizowanych co roku Dni Trzebini.

Księgogra gra miejska Trzebinia 2019

Tematem gry jest 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini. Część terenowa gry zaczyna się 29.06.2019 r. o godzinie 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini (ul. Narutowicza 10, Trzebinia) i trwa do godziny 14.00.

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy - na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

Zapoznaj się z regulaminem gry [.pdf]

 REGULAMIN

 

1. Organizatorzy.

 • Organizatorem gry miejskiej (zwanej dalej „Grą”), realizowanej na terenie miasta Trzebinia, dnia 12-05-2018 r., jest Gmina Trzebinia z siedzibą w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, NIP 628-226-01-22
 • W Grze nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini i Urzędu Miasta w Trzebini.

 

2. Uczestnicy.

 • Uczestnicy mogą startować w Grze zorganizowani w grupy liczące od 2 do 5 osób.
 • Jeden Uczestnik może być członkiem maksymalnie jednej Grupy.
 • Uczestnicy nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze.
 • Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 • Organizator nie zapewnia dla Uczestników Gry opieki medycznej, ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator nie zapewnia opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
 • Samodzielnymi uczestnikami gry mogą być wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia. Młodsi uczestnicy muszą przebywać pod opieką osób dorosłych (min. 1 dorosły w grupie).
 • Osoby niepełnoletnie biorące udział w grze bez opieki dorosłego zobowiązane są dostarczyć podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w grze.

 

3. Zasady Gry

 • Część terenowa gry zaczyna się 29.06.2019 r. o godzinie 11:00w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini (ul. Narutowicza 10, Trzebinia) i trwa do godziny 14:00. Uczestnicy są zobowiązani przybyć w wyznaczone miejsce pomiędzy godziną 10:30 a 10:45 w celu potwierdzenia swojego udziału i odbioru kart gry. Zakończenie gry odbędzie się w lokalizacji, którą Uczestnicy poznają od organizatorów bezpośrednio przed rozpoczęciem gry, gdzie około godziny 14:15-14:30 zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody dla zwycięzców zabawy.
 • Warunkiem uczestnictwa w Grze jest prawidłowe zgłoszenie grupy, wraz z podaniem danych jej członków. Zasady zgłoszenia grupy omówiono w pkt. 4 Regulaminu Gry.
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów transportu i podróży.
 • Uczestnicy Gry poruszają się po terenie gry w dowolny sposób z wyłączeniem transportu samochodowego.
 • Udział w grze jest związany z wysiłkiem fizycznym.
 • Celem Gry jest wykonanie w określonym czasie jak największej liczby zadań (do zwycięstwa będzie wymagane zaliczenie wszystkich lub, jeśli nikt tego nie dokona, jak największej liczby punktów zadaniowych zawartych na Karcie Gry). Zadania będą realizowane w punktach na obszarze wcześniej wskazanym przez Organizatora.
 • Na starcie Gry przedstawiciel każdej Grupy otrzyma Kartę Gry zawierającą mapę obszaru, na którym odbywa się Gra. Ponadto na Karcie Gry znajdą się wskazówki i zagadki do wykonania. Poprawnie uzupełniona Karta Gry jest podstawą do określenia pozycji Grupy w Rankingu.
 • Członkowie Grupy muszą poruszać się po terenie Gry razem oraz wspólnie wykonywać zadania. Jeśli Organizatorzy lub osoby przez nie upoważnione stwierdzą, że dana Grupa dotarła do punktu zadaniowego w niekompletnym składzie, Grupa zostanie zdyskwalifikowana.
 • Spóźnienie się na rozpoczęcie Gry lub jej zakończenie (przybycie na miejsce po godzinie 14:00) jest równoznaczne z dyskwalifikacją Grupy.
 • W przypadku naruszenia przez Grupę niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry, Organizator ma prawo zdyskwalifikować daną Grupę. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

4. Zgłoszenie udziału w Grze następuje do 28.06 do 12:00 poprzez rejestrację drużyny na stronie http://bit.ly/ksiegogra

 • Prawidłowe zgłoszenie zawiera: nazwę drużyny, imiona i nazwiska członków drużyny, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz informację o zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 • Dodatkowo na starcie Gry każdy Uczestnik będzie zobowiązany wyrazić zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku, w związku z sporządzeniem relacji fotograficznej z Gry.

5. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z:

 • potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119, s. 1;
 • wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz jego mediach społecznościowych wizerunku Uczestnika, oraz dodatkowo imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę;
 • Uczestnikom przysługuje prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy Organizatora.

6. Wyłanianie zwycięzców.

 • Grę wygrywa Grupa, która zaliczyła wszystkie punkty zadaniowe oznaczone na mapie (zdobywając stosowne potwierdzenie na Karcie Gry) i zdobyła największą łączną liczbę punktów (za zadania w punktach zadaniowych oraz zadanie specjalne). Jeśli żadna z Grup nie zaliczy wszystkich punktów zadaniowych, brane będą pod uwagę te Grupy, które zaliczyły ich najwięcej, a w następnej kolejności mają największą liczbę punktów. Jeśli i w takim przypadku dojdzie do remisu, decydować będzie kolejność składania Kart Gry na mecie.
 • Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi około pół godziny po zakończeniu Gry w miejscu wskazanym przez Organizatorów bezpośrednio przed rozpoczęciem Gry.

7. Nagrody.

 • Nagrody w Grze są przyznawane w pulach - odpowiednio za zajęcie 1 miejsca, 2 miejsca lub 3 miejsca. Bez względu na liczebność grupy - pule pozostają bez zmian.
 • Warunkiem odbioru nagród jest: stawienie się Grupy podczas ogłoszenia wyników Gry, okazanie do wglądu dowodu osobistego lub, w przypadku osób niepełnoletnich, okazanie legitymacji uczniowskiej i podanie danych osobowych: imienia, nazwiska i dokładnego adresu każdego z członków Grupy, pisemne potwierdzenie odbioru nagrody przez każdego z członków Grupy.
 • Nagrody mogą być wydawane wyłącznie w postaci rzeczowej. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną nagrodę.
 • W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora albo w razie niespełnienia warunków określonych w ust. c., prawo do nagrody wygasa.
 • Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały odebrane. Nagrody, które nie zostały odebrane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, przepadają.
 • Ze względu na wartość nagród Uczestnicy, którym ww. nagrody zostaną przyznane nie są obowiązani do uiszczenia, w związku z przyznaniem nagrody, podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. Postanowienia końcowe.

 • Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.
 • W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. W razie zmiany Uczestnicy zostaną stosownie powiadomieni.
 • Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze.